ខាងក្រោមនេះ គឺជាបទសម្ភាសន៍រវាង លោកវេជ្ជ. ស៊ុំ សត្ថា ជាមួយនឹង ទទក ស្ដីអំពីវិធីសាស្រ្ត នៃការពិសារកាហ្វេ ការពារមិនអោយមានជំងឺ ទឹកនោមផ្អែម និង គុណសម្បត្តិ និងគុណវិប្បត្តិ នៃការពិសារកាហ្វេ។ ជាពិសេសក្នុងវីដេអូរនេះ និងប្រាប់អំពីប្រភេទមនុស្សមួយចំនួន គួរជៀសវៀងក្នុងការពិសារកាហ្វេ ដែលវាបណ្តាលអោយគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព។

CategoryDiabetes

For more information        012 254 772 / 069 504 505