ខាងក្រោម​នេះ​ ​គឺជា​របៀប​ចុះឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់​ ​មុខងារ​ ​T​e​l​e​medicine​ ​របស់​កម្មវិធី​កំណត់​ត្រា​ទឹកនោម​ផ្អែម​ (​Car​net​D​i​a​) ​៖​

១​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​Telegram​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ user​name ​ (​user​name​ ​ឈ្មោះ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​Telegram​) ​។​ ដើម្បី​កំណត់​ឈ្មោះ​គណនី​នៅ​លើ​ ​Telegram​ ​លោកអ្នក​អា​ចចុច​លើ​ពាក្យ​ “​Setting​s” ​បន្ទាប់មក​ចុច​លើ​ “​Edit​ ​Profile​” ​ចុច​ត្រង់​ទីតាំង​សញ្ញា​ @ ​រួច​បំពេញឈ្មោះ​គណនី​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត​។​ ​ឧទាហរណ៍​៖ testing

២​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​Face​book​ ​Messenger​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ user​name (​user​name​ ​ឈ្មោះ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​Face​book​) ​។​ ឧទាហរណ៍​៖ testing

៣​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​Sky​p​e​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ ​user​name​ (​user​name​ ​ឈ្មោះ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ ​Sky​p​e​ ) ​។​

៤​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​What​sAp​p​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ ​number (​number​ ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ពេញលេញ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​What​sAp​p​ (​ឧទាហរណ៍​៖​ +855XXXXXXXX)) ​។​ ឧទាហរណ៍​៖ +855XXXXXXXX

៥​- ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​៖​ ​លោកអ្នក​​​ចាំបាច់​ត្រូវតែ​បំពេញ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ផ្ទាល់ខ្លួន​។​

បញ្ជាក់​៖​ ​រាល់​ការ​ចុះឈ្មោះ​ ​ក្រុម​ការងារ​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ត្រួតពិនិត្យមើល​ខ្លឹមសារ​ ​មុននឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ជា​សាធារណៈ​ ​នៅ​លើ​កម្មវិធី​កំណត់​ត្រា​ទឹកនោម​ផ្អែម​។​

CategoryDiabetes
Tags
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

For more information        012 254 772 / 069 504 505