ខាងក្រោម​នេះ​ ​គឺជា​របៀប​ចុះឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់​ ​មុខងារ​ ​T​e​l​e​medicine​ ​របស់​កម្មវិធី​កំណត់​ត្រា​ទឹកនោម​ផ្អែម​ (​Car​net​D​i​a​) ​៖​​១​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​Telegram​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ user​name ​ (​user​name​ ​ឈ្មោះ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​Telegram​) ​។​ ដើម្បី​កំណត់​ឈ្មោះ​គណនី​នៅ​លើ​ ​Telegram​ ​លោកអ្នក​អា​ចចុច​លើ​ពាក្យ​ “​Setting​s” ​បន្ទាប់មក​ចុច​លើ​ “​Edit​ ​Profile​” ​ចុច​ត្រង់​ទីតាំង​សញ្ញា​ @ ​រួច​បំពេញឈ្មោះ​គណនី​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត​។​ ​ឧទាហរណ៍​៖ testing​២​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​Face​book​ ​Messenger​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ ​user​name (​user​name​ ​ឈ្មោះ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​Face​book​) ​។​ ឧទាហរណ៍​៖ testing​៣​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​Sky​p​e​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ ​user​name​ (​user​name​ ​ឈ្មោះ​ដែល​លោកអ្នក​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ ​Sky​p​e​ ) ​។​​៤​- ​សម្រាប់​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនង​ ​What​sAp​p​ ​៖​ ​លោកអ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​ឈ្មោះ​គណនី​ដែល​មាន​ទម្រង់​ដូច្នេះ​ ​number (​number​…

For more information        012 254 772 / 069 504 505